Expertise 

EENZIJDIGE EXPERTISE

Een eenzijdige expertise houdt in dat de expert op vraag van één partij de vaststellingen van een probleem of een schadegeval verricht en hiervan ten behoeve van die partij een verslag opstelt.


TEGENSPREKELIJKE EXPERTISE

Bij een tegensprekelijke expertise wordt de deskundige door één of meerdere partijen aangesteld met de bedoeling de partijen samen te brengen en de vaststellingen tegensprekelijk te verrichten.

Meestal zal de expert dan ook een verzoening dienen te betrachten.


GERECHTELIJKE EXPERTISE

Het gerechtelijk deskundigenonderzoek is een hulpmiddel voor de Rechtbank om in een technisch geschil juist te kunnen oordelen. 

De door de rechtbank aangestelde deskundige tracht de partijen te verzoenen. 

Indien geen verzoening wordt bereikt deelt hij zijn bevindingen en advies aan de Rechtbank mede. 


BINDEND DESKUNDIGENADVIES

Een deskundig onderzoek met een bindend deskundig advies houdt in dat aan één of meerdere deskundigen de opdracht wordt gegeven een onderzoek te voeren dat vergelijkbaar is met een gerechtelijk deskundig onderzoek, in die zin dat ook hier het tegensprekelijk karakter van het onderzoek wordt nageleefd.

Partijen komen op voorhand overeen zich neer te leggen bij het uiteindelijke advies van de deskundige of het college van deskundigen.

Het grote voordeel van een bindend deskundig advies is dat de partijen de kosten van het onderzoek kunnen beperken:

  • De opdracht van de deskundige of college van deskundigen wordt door de partijen zelf geformuleerd.
  • Deze procedure kan verlopen zonder de tussenkomst van advocaten.
  • Partijen beschikken over de mogelijkheid op basis van het bindend deskundig advies een dading op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank.
© E.R.E. bouwadvies bvba 2019